Novi milijoni čakajo

Do konca leta je napovedanih več razpisov na področju lesnopredelovalne industrije, podjetništva, raziskav in razvoja ter sklada za pravični prehod.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) je v tem letu predvidelo 634,4 milijona evrov sredstev na različnih področjih. Na voljo bodo tako nepovratna sredstva kot ugodni krediti. Sredstva na vseh področjih so namenjena dvigu produktivnosti gospodarstva ter prehodu v zeleno, digitalno in krožno poslovanje.

A. Razpis za lesnopredelovalno industrijo: Uvajanje krožnega gospodarstva z uporabo lesa: 10,8 mio evrov

Glede na ključni pomen lesnopredelovalne industrije v slovenskem gospodarstvu se Slovenija pripravlja na napovedani razpis, ki bo spodbujal prehod v krožno gospodarstvo z uporabo lesa.
MGTŠ za jesen napoveduje odprtje razpisa za investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Upravičenci po razpisu bodo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) iz dejavnosti lesne industrije. Pričakuje se kombinacija nepovratnih sredstev in ugodnega kredita.
Prek razpisa bo letos skupno na voljo 10,8 milijona evrov, od tega 5,8 milijona evrov povratnih sredstev.
Poudarek je na krožnem gospodarstvu. Krožno gospodarstvo postaja vse pomembnejši koncept, ki temelji na obnovljivih virih in maksimalnem izkoriščanju materialov ter spodbuja uporabo recikliranih materialov, obnovljive energije in pametnih rešitev za trajnostno rabo virov.
Izstopajoči cilji napovedanega razpisa so:

razpis bo podjetja spodbujal k inovativnim pristopom pri uporabi lesa, razvoju novih izdelkov, procesov in storitev, ki sledijo načelom krožnega gospodarstva.

razpis bo podjetja spodbujal k inovativnim pristopom pri uporabi lesa, razvoju ovih izdelkov, procesov in storitev, ki sledijo načelom krožnega gospodarstva.podjetja bodo spodbujena k izboljšanju učinkovitosti v izrabi lesa ter zmanjšanju odpadkov in neizkoriščenih virov.

razpis bo podprl projekte, ki se osredotočajo na okoljsko trajnostno rabo lesa, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter ohranjanje naravnih ekosistemov.

poudarek bo na spodbujanju sodelovanja med različnimi sektorji, kot so lesna industrija, arhitektura, gradbeništvo in energetika, za celovit pristop k uporabi lesa.

B. Mednarodni semi: 9,56 mio evrov

V 3. kvartalu je napovedan razpis za nastop na mednarodnih sejmih. Njegov cilj bo podpreti individualne sejemske nastope slovenskih podjetij. Predvidena so nepovratna sredstva, okvirna višina sredstev po razpisu bo znašala 9,56 milijona evrov.
Upravičenci razpisa: bodo mikro, mala in srednje velika podjetja, nepovratna sredstva pa bodo namenjena strošku razstavnega oziroma sejemskega prostora.

C. Sklad za pravični prehod v premogovniški regiji: 83,1 mio evrov

V zadnjem četrtletju 2023 so napovedani razpisi, ki bodo podprli produktivne naložbe ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v regijah SAŠA in Zasavje. Podjetjem in organizacijam bodo omogočene finančne spodbude za inovacije, izboljšave produktivnosti ter prilagoditve novim trajnostnim trendom, pojasnjujejo v podjetju Tiko Pro.

Upravičeni stroški in cilji razpisov so:

Naložba 1:

Produktivne naložbe: Razpis bo omogočil financiranje produktivnih naložb, ki bodo pomagale preoblikovati tradicionalne industrije v bolj trajnostne sektorje. To vključuje naložbe v tehnološko posodobitev, izboljšave energetske učinkovitosti, razvoj novih izdelkov in storitev ter spodbujanje novih poslovnih modelov.
Upravičeni bodo stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih sredstev, gradnje, transporta, montaže ter zagona strojev in opreme.
Predvidena okvirna višina sredstev: 68,7 milijona evrov

Naložba 2:

Razvojno-raziskovalne dejavnosti: Razpis bo spodbujal raziskave in inovacije v premogovniških regijah. Finančna sredstva bodo namenjena podpori projektom, ki razvijajo nove tehnologije, procese in rešitve za trajnostno gospodarstvo, zmanjševanje ogljičnega odtisa ter prehod na obnovljive vire energije (OVE).
Upravičeni bodo stroški osebja, zunanjih izvajalcev, posredni stroški ter stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.
Okvirna višina sredstev: 14,4 milijona evrov

Upravičenci po razpisu bodo podjetja, raziskovalne organizacije in lokalne skupnosti.
Napovedani razpisi iz Sklada za pravični prehod v premogovniški regiji predstavljajo priložnost za podjetja, raziskovalne organizacije in lokalne skupnosti, da se prilagodijo trajnostnim trendom, izboljšajo svojo konkurenčnost ter soustvarijo bolj trajnostno prihodnost. Kristina Kočet Hudrap, direktorica podjetja Tiko Pro, poudarja: »Ti razpisi so korak v smeri preoblikovanja gospodarstva v premogovniških regijah ter spodbujanja inovacij, raziskav in prilagoditev novim okoljskim zahtevam.«

Č. Vavčerski sistem spodbud za MSP 2023

Konec leta 2023 lahko spet pričakujemo odprtje vavčerjev za MSP. »Pogoji za prijavo bodo določeni glede na specifične razpise, predvideni upravičeni stroški, ki jih bo mogoče kriti s sredstvi iz vavčerskega sistema, pa se bodo razlikovali glede na namen posameznega razpisa,« nadaljuje direktorica Tika Pro. »Vključevali bodo lahko na primer stroške raziskav, razvoja in inovacij, svetovalnih storitev zunanjih izvajalcev na različnih področjih, stroške usposabljanja zaposlenih in stroške pridobitve certifikatov za različne standarde ali kakovostne oznake.«

D. Energetski ukrepi bodo krojili prihodnost: 122 mio evrov

Trenutno odprti razpis NOO-DO OVE 2023 je usmerjen v sofinanciranje prestrukturiranja obstoječih daljinskih sistemov na OVE, kot so kotli za lesno biomaso, toplotne črpalke, sončni sprejemniki za toplotno energijo ter izgradnja naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije iz OVE. Pri tem se podjetjem ponuja subvencija v višini do 45 odstotkov celotne investicije. Upravičenci so podjetja, katerih celotna naložba presega 0,5 milijona evrov.

Konec tega leta in na začetku naslednjega pa se obeta več pomembnih razpisov za spodbujanje trajnostnih energetskih rešitev:

  • razpis, namenjen spodbujanju razvoja novih daljinskih sistemov na OVE za ogrevanje in hlajenje, vreden 32 milijonov evrov,
  • razpis za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE, ki bo vključeval sončne in vetrne elektrarne, v vrednosti 82 milijonov evrov,
  • razpis za vzpostavitev polnilnih mest za alternativna goriva, katerega vrednost znaša približno 8 milijonov evrov.

V sklopu Eko sklada bodo pozivi za finančno spodbujanje trajnostnih energetskih rešitev večinoma stalno dostopni. To pomeni, da se podjetja in organizacije lahko nanje prijavijo vse leto, dodaja Kočet Hudrapova.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh