Aktualni odprti razpisi

Roki za oddajo: do 16. 6. 2023, do 28. 7. 2023, do 1. 9. 2023, do 29. 9. 2023

Cilj: povečanje dodane vrednosti, povečanje energetske in snovne učinkovitosti podjetij

Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, zadruge in samostojni podjetniki

Okvirna višina sredstev: 8,3 mio EUR nepovratnih sredstev ter 9 mio evrov ugodnih posojil

Višina sofinanciranja: predvidena višina spodbud pri nepovratnih sredstvih je od 50.000 do 160.000 evrov, pri posojilih pa od 25.000 do 500.000 evrov

Izvajalec: Slovenski regionalni razvojni sklad

Več o razpisu: https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-noo/

 

Rok za oddajo: 20. 10. 2023, 20. 3. 2024, 20. 11. 2024 in 20. 3. 2025

Predmet:  Nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk in sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote, ter izgradnje postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz OVE (na primer lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, zadruge in samostojni podjetniki

Okvirna višina sredstev: 11 mio EUR

Upravičeni stroški:

  • stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;

  • stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;

  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje.

Višina sofinanciranja: Največ do 45%

Izvajalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Več o razpisu: https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-prestrukturiranja-daljinskih-sistemov-na-ove-za-obdobje-2023-do-2025-noo-do-ove-2023-1335/

 

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT

Rok za oddajo: Za sklop I: 15. 6. 2023, 15. 11. 2023, 15. 3. 2024, za sklop II: 15. 9. 2023, 15. 1. 2024, 15. 4. 2024

Višina sofinanciranja: do 100%

Namen: Strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oziroma povečevanja pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanja produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Cilj: podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja

Upravičenci: za sklop I MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih; za sklop II zagonska, mikro in mala podjetja, ki imajo najmanj enega in največ 19 zaposlenih

Okvirna višina sredstev

  • Sklop I: 14,97 mio EUR

  • Sklop II: 3 mio EUR

Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/391

 

Rok za oddajo: do 30. 6. 2023 in za drugo odpiranje 30. 6. 2024

Predmet: dodelitev sredstev sofinanciranja za krepitev distribucijskega omrežja električne energije na območju Republike Slovenije

Namen: posodobitev nizkonapetostnega električnega distribucijskega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, toplotnih črpalk in e-mobilnosti

Upravičenci: podjetja za distribucijo električne energije

Okvirna višina sredstev: 80 mio EUR

Višina sofinanciranja za posamezno enoto v okviru posameznega projekta znaša:

  • za nakup in vgradnjo transformatorske postaje v višini od 24.595 EUR do 64.465 EUR,

  • za izgradnjo nizkonapetostnega 0,4 kV distribucijskega omrežja v višini 26.400 EUR na kilometer.

Izvajalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Več o razpisu: https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-distribucijskih-transformatorskih-postaj-in-izgradnje-nizkonapetostnih-distribucijskih-omrezij-jr-noo-dist-ee-2023-1334/

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh