Kaj je dobro preveriti še pred novim letom?

Mateja Potrpin iz podjetja Vizija računovodstvo navaja, da se zadnji dan starega leta izvedejo naslednje kontrole po bruto bilanci.
  • Pregled osnovnih sredstev.
  • Pregled nabave osnovnih sredstev v tekočem letu lahko pod določenimi pogoji predstavlja tudi investicijsko olajšavo v višini 40 odstotkov, kar za podjetje pomeni znižanje davčne osnove.
  • Pregled stanja na poslovnem računu oziroma več poslovnih računih, tudi v primeru, da imajo odprt poslovni račun v tujini.
  • Pregled terjatev in obveznosti. Če stanja niso usklajena, je treba od kupcev in dobaviteljev pridobiti njihova stanja, obračunati morebitne zamudne obresti, dogovorjene v pogodbah v primeru zamude plačila, ter narediti odpise in slabitve.
  • Popis zalog. Preveriti je treba knjiženje zalog blaga oziroma materiala z izpisom vseh prevzemov, pregledati inventurno poročilo, kjer morajo biti zapisani primanjkljaji, presežki, kalo, nekurantno blago, odpisi, koga bremenijo (zaposlene, organizacijo ali zavarovalnico).
  • Pregled posojilnih pogodb, višine obrestnih mer, obračunane obresti. Posebno pozornost je treba nameniti tudi posojilnim pogodbam med povezanimi osebami, tanko kapitalizacijo.
  • Pregled vseh stroškovnih računov. So knjiženi vsi stroški, kot so strošek elektrike, internetnih storitev, komunalnih storitev in drugi stroški za vseh dvanajst mesecev? So knjiženi vsi obračuni plač? So vse obveznosti do zaposlenih oziroma obveznosti do Fursa usklajene z e-kartico in podobno?

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh