Finančni priročnik za čas pred koncem leta

Kako optimizirati davčne obveznosti še pred koncem leta? Katerim napakam se je treba izogniti, ko urejate izkaze? Na kaj paziti pri transfernih cenah, vrednotenju zalog in tanki kapitalizaciji?

Nismo še tako blizu, da bi delali seznam daril, je pa čas pravi, da še pred koncem leta uredite poslovno bilanco, optimizirate davčno obveznost in se pripravite na novo poslovno leto. S strokovnjaki iz podjetij Vizija računovodstvo in Contall smo preverili, kaj lahko naredite s papirji, še preden zakorakate v 2024.

Kaj se preverja konec leta?

Mateja Potrpin iz podjetja Vizija računovodstvo navaja, da se zadnji dan starega leta izvedejo naslednje kontrole po bruto bilanci:

Berite dalje
 • Pregled osnovnih sredstev.
 • Pregled nabave osnovnih sredstev v tekočem letu lahko pod določenimi pogoji predstavlja tudi investicijsko olajšavo v višini 40 odstotkov, kar za podjetje pomeni znižanje davčne osnove.
 • Pregled stanja na poslovnem računu oziroma več poslovnih računih, tudi v primeru, da imajo odprt poslovni račun v tujini.
 • Pregled terjatev in obveznosti. Če stanja niso usklajena, je treba od kupcev in dobaviteljev pridobiti njihova stanja, obračunati morebitne zamudne obresti, dogovorjene v pogodbah v primeru zamude plačila, ter narediti odpise in slabitve.
 • Popis zalog. Preveriti je treba knjiženje zalog blaga oziroma materiala z izpisom vseh prevzemov, pregledati inventurno poročilo, kjer morajo biti zapisani primanjkljaji, presežki, kalo, nekurantno blago, odpisi, koga bremenijo (zaposlene, organizacijo ali zavarovalnico).
 • Pregled posojilnih pogodb, višine obrestnih mer, obračunane obresti. Posebno pozornost je treba nameniti tudi posojilnim pogodbam med povezanimi osebami, tanko kapitalizacijo.
 • Pregled vseh stroškovnih računov. So knjiženi vsi stroški, kot so strošek elektrike, internetnih storitev, komunalnih storitev in drugi stroški za vseh dvanajst mesecev? So knjiženi vsi obračuni plač? So vse obveznosti do zaposlenih oziroma obveznosti do Fursa usklajene z e-kartico in podobno?

Kako optimizirati davčne obveznosti

Pred sestavitvijo računovodskih izkazov je bistveno pregledati računovodske postavke, jih uskladiti z dejanskim stanjem, to je s popisom, preveriti model prevrednotovanja, dokončno obračunati odbitek DDV, opraviti druge obračune (na primer proizvodnje, amortizacije) ter obračunati davek od dohodkov pravnih oseb, poudarja Mojca Pergar iz podjetja Contall. Navaja, na katere postavke morate biti še posebej pozorni:

Še je čas, da popravite napake

Če se pravočasno lotite pregleda oziroma zadeve rešujete sproti, lahko pravočasno odkrijete tudi napako in jo odpravite oziroma se ji izognete, svetuje Mateja Potrpin iz Vizije računovodstva.

Ko urejate papirje in pripravljate izkaze, se izognite naslednjim štirim napakam:

1. Manjkajoča osnovna sredstva.

Najpogostejša napaka je, da stranka ne vrne popisnega lista osnovnih sredstev. V registru osnovnih sredstev ostanejo sredstva, za katera v računovodstvu knjižimo strošek amortizacije. Sredstvo je lahko že prodano, stranka pa nam v knjiženje ne da izdanega računa oziroma pogodbe.

2. Pozabljen odpis.

Lahko se zgodi, da je stroj uničen. Poskrbljeno je za ustrezen odvoz na deponijo, ne prejmemo pa dokumenta – zapisnika.

3. Faktura, če storitev še ni opravljena v celoti.

Ena izmed neljubih napak je lahko ta, da organizacija izstavi fakturo za opravljeno storitev, hkrati pa nas ne obvesti, da delo še ni bilo opravljeno v celoti. To bi za knjiženje pomenilo razmejitev prihodka na naslednje leto.

4. Napake pri večjih vrednostih.

Lahko se pripeti tudi napaka, da v računovodstvo prejmemo pogodbo o nakupu nepremičnine. Naslednji mesec knjižimo prvi strošek amortizacije nepremičnine, ki pa dejansko še ni bila dana oziroma pripravljena za uporabo.

3 stvari, ki »motijo« izkaze

V izkaze poslovanja lahko močno posežejo tudi tanka kapitalizacija, transferne cene in vrednotenje zalog, navajajo v podjetju Contall. Kako?

Po osnovni definiciji so transferne tiste cene, po katerih si povezane osebe zaračunavajo medsebojne transakcije, pojasnjuje Martina Može, samostojna računovodja in svetovalka iz podjetja Contall.

Temeljni standard, ki ga je treba upoštevati pri oblikovanju transfernih cen, je neodvisno tržno načelo. To zahteva, da so cene med povezanimi podjetji takšne, kot bi bile v enakih pogojih cene med nepovezanimi podjetji, ki jih določa trg.

Pri tanki kapitalizaciji gre za davčne namene za presežno zadolževanje družbe s strani družbenika te družbe, zaradi česar so odhodki od obresti od presežka posojil davčno nepriznani. »Namen tega je, da ne pride do podkapitalizacije posojilojemalca, saj mora imeti zadosten lastniški kapital, da si omogoči financiranje.« Zakonodajalec nam je zato podal kar nekaj zahtev, na katere je treba biti pozoren pri posojilih med poveznimi osebami, našteva Mojca Pergar:

  • Ali se bo posojilo obrestovalo: posojila so lahko brezobrestna, vendar mora posojilodajalec pripoznati prihodke v skladu s priznano obrestno mero – posojilojemalcu v tem primeru ni treba pripoznati odhodkov.
  • Ali pridobiva posojilo za namen pridobivanja prihodkov: če ga ne, obresti iz posojila na strani posojilojemalca niso davčno priznane.
  • Ali se posojilo sklepa med povezanimi osebami v skladu z ZDDPO-2 in 32. členom: če je posojilojemalec vsaj 25 % družbenik-kvalificiran družbenik, povezana oseba s posredno udeležbo, tretja oseba, ki ji družbenik jamči dano posojilo.
  • Če se sklepa posojilna pogodba v skladu z ZDDPO-2 in 32. členom, je treba še preveriti, ali znesek posojila presega štirikratnik zneska udeležbe družbenika v kapitalu. Za namen tanke kapitalizacije se upoštevajo vse postavke kapitala, razen čistega dobička poslovnega leta. Najprej izračunamo povprečno stanje kapitala (začetna in končna vrednost kapitala družbenika v davčnem obdobju). Če med letom niste spreminjali lastniške strukture, je izračun dokaj enostaven, to vrednost pa pomnožimo s 4. Glede sprememb v kapitalu oziroma lastniški strukturi in izračuna povprečnega kapitala za namen tanke kapitalizacije je Furs v letu 2022 spremenil mnenje.
  • Ali so obresti, ki se nanašajo na glavnico, ki presega štirikratnik iz prejšnjega pojasnila, izplačane temu družbeniku? Če se vrši izplačilo teh obresti družbeniku iz presega zneska udeležbe-štirikratnika, so te obravnavane kot dividendam podoben dohodek v obliki prikritega izplačila dobička, temu primerno pa je tudi obračunan in odtegnjen davek.
  • Ali so obresti, ki se nanašajo na glavnico, ki ne presega kapitalske udeležbe, izplačane povezani osebi iz 19. člena ZDDPO-2 v povezavi s členoma 16. in 17 (zavezanec ali tuja ali fizična oseba ali družinski član, ki ima posredno ali neposredno udeležbo v višini 25 % delnic, deleža, nadzoru, glasovanju ali obvladovanju druge osebe na podlagi pogodbe)?
  • Prav tako je treba paziti v povezavi s prejšnjo točko, da so te obresti skladne s priznano obrestno mero (Pravilnik o priznani obrestni meri – obrestne mere so objavljene na Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov; če je obrestna mera višja, se štejejo kot davčno nepriznan odhodek).
  • Če pa se obresti, ki niso skladne s priznano obrestno mero, vseeno izplačujejo kvalificiranemu družbeniku, se del, ki presega priznano obrestno mero, šteje kot prikrito izplačilo dobička ter se obračuna in izvrši davčni odtegljaj.

Podjetje s svojo računovodsko usmeritvijo opredeli vrednotenje zaloge materiala, trgovskega blaga, nedokončane proizvodnje in proizvodov, razlaga Stanka Beguš, strokovna vodja računovodskega servisa iz podjetja Contall: »Izbrano računovodsko usmeritev praviloma opredeli v pravilniku o računovodstvu. Treba je upoštevati pravilo stalnosti vrednotenja postavk v računovodskih izkazih. To pomeni, da metode vrednotenja ne sme spreminjati brez utemeljenih razlogov.«

Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Med nevračljive nakupne dajatve je vštet tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste.

Po trenutno še veljavnih SRS lahko podjetje pri izbiri svoje računovodske usmeritve izbira med naslednjimi metodami vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje in proizvodov: 

  • vrednotenje nedokončane proizvodnje s proizvajalnimi stroški (uporabljamo takrat, ko se proizvodnja in prodaja gibljeta iz enega obračunskega obdobja v drugo bolj ali manj enakomerno in ni posebnih nihanj), 
  • vrednotenje z zoženo lastno ceno (uporabljamo takrat, kadar se proizvodnja giblje iz enega obračunskega obdobja v drugo enakomerno, prodaja pa bolj ali manj neenakomerno),
  • vrednotenje s spremenljivimi stroški (uporabljamo takrat, kadar se proizvodnja giblje iz enega obračunskega obdobja v drugo bolj ali manj neenakomerno, prodaja pa bolj ali manj enakomerno).

Skladno s SRS pa se podjetja lahko odločijo tudi za vrednotenje  s stalnimi cenami (ocenjene, standardne cene). Če se podjetje odloči za uporabo standardnih cen, je potrebno izračunavanje odmikov posebej po skupinah sorodnih stvari v zalogi, dodaja Stanka Beguš.

Glede na predlagane spremembe SRS bo po 1. 1. 2024 mogoče izbirati med:

  • vrednotenjem po proizvajalnih stroških v ožjem pomenu (proizvajalni stroški, ki nastanejo v procesu proizvajanja),
  • vrednotenjem po proizvajalnih stroških v širšem pomenu (proizvajalni stroški, ki nastajajo do dokončanja procesa proizvajanja in obsegajo tudi posredne stroške nakupovanja),
  • vrednotenjem samo s spremenljivimi proizvajalnimi stroški v ožjem pomenu (poleg neposrednih spremenljivih proizvajalnih stroškov še spremenljivi del posrednih proizvajalnih stroškov).

V vrednotenje zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje se lahko vključijo tudi drugi stroški, vendar samo, če so povezani z njihovo dostavo do trenutnih nahajališč in trenutnih stopenj dodelave.

Skrbni pregledi zaradi nestabilnosti na trgu

Analitiki opozarjajo na bližajočo se gospodarsko krizo, povezano z visoko inflacijo, podražitvijo energije in hrane, visokimi obrestnimi merami ter geopolitičnimi napetostmi.

Berite dalje

Za pripravo na krizo in odziv nanjo je ključno, da gospodarski subjekti hitro prepoznajo zgodnje znake, kot so višji stroški financiranja, poslovno neravnotežje, padajoči prihodki, rast stroškov, nezadostne zaloge in poslabšanje likvidnosti. Pomembno je tudi vzpostaviti sisteme za spremljanje kazalnikov poslovanja in izvesti skrbne preglede zunanjih strokovnjakov za boljše razumevanje tveganj in potencialnih izboljšav.

Pri diagnosticiranju stanja si podjetja lahko pomagajo tudi s skrbnim pregledom, ki ga opravijo zunanji izvajalci s potrebnimi strokovni znanji (pravo, finance, davki …), svetuje Darja Povšič Peršolja: »Na tak način se razjasnijo obstoječa in potencialna tveganja, povezana s poslovanjem družbe. Skrbni pregledi, ki jih sami kot računovodska hiša lahko izvedemo, vključujejo pregled bruto bilanc, finančnih izkazov in davčnih obračunov, drugih računovodskih evidenc, pravilnikov in internih aktov družbe. Čim manjkrat želimo slišati: ‘Če bi prej vedel, bi ravnal drugače.’«

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh