Kako pred koncem leta optimizirati davčne obveznosti

Pred sestavitvijo računovodskih izkazov je bistveno:

  • pregledati računovodske postavke,
  • jih uskladiti z dejanskim stanjem, to je s popisom,
  • preveriti model prevrednotovanja,
  • dokončno obračunati odbitek DDV,
  • opraviti druge obračune (na primer proizvodnje, amortizacije) ter
  • obračunati davek od dohodkov pravnih oseb,

poudarja Mojca Pergar iz podjetja Contall.

Navaja, na katere postavke morate biti še posebej pozorni:

Organizacija naj vsako leto preveri svoje terjatve in jih odpisuje, če obstajajo objektivni dokazi o nezmožnosti poplačila. Za učinkovito izterjavo terjatev je pomembno tudi spremljati zastaralne roke in insolventne postopke.

Pri upravljanju opredmetenih osnovnih sredstev je treba izbrati primerno metodo vrednotenja (po pošteni vrednosti ali nabavni vrednosti) in preveriti dobo koristnosti terjatev.

Prav tako je pomembno upoštevati davčne predpise za amortizacijo in določiti amortizacijske stopnje na podlagi dejavnikov, kot so fizično izrabljanje, tehnično staranje, gospodarsko staranje ter zakonske in druge omejitve.

Pri pomembnih vrednostih je treba nabavno vrednost razporediti na dele, ki imajo različne dobe koristnosti, zlasti pri nepremičninah, da se določijo ustrezne amortizacijske stopnje.

Pozor! Uvajata se dve novi davčni olajšavi. Prva omogoča 40-odstotno zmanjšanje davčne osnove za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod, omejena je na višino davčne osnove.

Olajšava se izključuje z olajšavo za investiranje ter olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj. Prav tako zavezanec ne more uveljavljati olajšave za vlaganja v digitalno preobrazbo ter zeleni prehod v delu, ki je financiran iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.

Druga olajšava je povezana s poplavami avgusta in omogoča zmanjšanje davčne osnove za plačila za odpravo poplav do konca leta 2023, s prenosom neporabljene olajšave v naslednja tri davčna obdobja.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh