Pregledi dostopnosti objektov za osebe z oviranostmi in izvedba prilagoditvenih del

Po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) morata biti do konca leta 2025 omogočena dostop do storitev in blaga za vse ljudi, ne glede na njihovo oviranost.
Zakonska obveza prilagoditev

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) določa, da je dostopnost vseh javnih zgradb in javnih zunanjih površin glavni pogoj za vključevanje ljudi z različnimi oviranostmi v družbo. Zakon tako vsem javnim upravljavcem in zasebnim lastnikom javnih objektov nalaga, da prilagodijo javne ali poslovne prostore osebam z oviranostmi. Skrajni zakonsko določen rok za izvedbo prilagoditev je december 2025.

Kako prilagoditi objekt osebam z oviranostmi?

V Zavodu Brez ovir se že več let ukvarjamo s pregledi dostopnosti objektov različnih namembnosti: pregledujemo stanje na terenu in izvajamo prilagoditvena dela. Prvi korak na poti do boljše dostopnosti je natančen pregled objekta in popis obstoječih ovir. Glede na vrsto in zahtevnost zaznanih težav nato v Zavodu Brez ovir predlagamo ukrepe za izboljšanje dostopnosti in vam podamo oceno stroškov. Nekatere ovire lahko odpravimo že z dokaj enostavnimi ukrepi, na primer z namestitvijo klančine, za druge pa so potrebna zahtevnejša gradbena dela. 

Načrti prilagoditev vključujejo ukrepe za zagotavljanje dostopnosti. V nekaterih primerih so namreč potrebni kompleksnejši ukrepi, zato se zanje izdela poseben načrt. V večjih in kompleksnih stavbah ali območjih je za zagotovitev ustreznih rešitev potrebno izdelati:

  • načrt talnega taktilnega vodilnega sistema (TTVS),
  • načrt usmerjevalnega sistema,
  • druge načrte tehničnih rešitev dostopnosti.

Dostop za gibalno ovirane

Osebe s funkcionalno oviranostjo se namreč še vedno pogosto srečujejo s težavami pri dostopanju do objektov in zunanjih ureditev. Poznamo različne vrste oviranosti, zato je pri načrtovanju prilagoditev določenega objekta treba upoštevati različne potrebe posameznih skupin oviranih oseb. Dostop je treba zagotoviti gibalno oviranim; to pa niso samo osebe na invalidskem vozičku, temveč tudi tisti, ki imajo težave pri gibanju ali začasno oviranost.

Dostop za osebe za osebe z motnjami vida in sluha

Pomisliti pa je treba tudi na osebe z drugimi vrstami oviranosti: slepe in slabovidne osebe, osebe z okvaro sluha in osebe z različnimi vrstami kombiniranih oviranosti. Za slepe osebe, ki pri orientaciji uporabljajo belo palico, so pomembne talne taktilne oznake in reliefni tisk oz. napisi v brajici – za slabovidne pa ustrezni kontrasti, prava velikost črk na tablah, osvetlitev prostorov idr. Za osebe z delno okvaro sluha so za izboljšanje poslušanja uporabni tehnični pripomočki, kot so slušne zanke, za vse pa so pomembne jasne informacijske in usmerjevalne table, saj jim glavno oviro predstavlja komunikacija. 

Izvedba del

Za večino ukrepov lahko v Zavodu brez ovir poskrbimo tudi z izvedbo del. Med drugim nudimo prilagoditve za izboljšanje dostopa:

  • montažo talnih taktilnih oznak in kontrastnih trakov,
  • namestitev različnih klančin,
  • vgradnjo raznovrstnih stopniščnih dvigal in dvižnih ploščadi,
  • montažo usmerjevalnih in označevalnih tabel ter napisov v brajici …

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh