Eko sklad z ugodnimi krediti za okoljske naložbe

Zunaj je nov javni poziv Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb 71PO23, s katerim lahko pridete do ugodnega kredita za okoljske naložbe.

Krediti so na voljo po spremenljivi obrestni meri, trimesečni EURIBOR + 1,0 odstotka in fiksni obrestni meri v višini 2,80 odstotka.

V času odplačevanja kredita lahko zamenjate obrestne mere iz fiksne v spremenljivo in obratno.

Posojila lahko porabite za naslednje projekte:

  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (postavitev oziroma rekonstrukcija ali razširitev sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo OVE, ali za soproizvodnjo toplote/hladu in električne energije, razen naprav, ki uporabljajo zemeljski plin, izgradnja razvoda sistema za daljinsko oskrbo s toploto in/ali hladom, postavitev oziroma rekonstrukcija ali razširitev objektov in naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE, nakup in postavitev hranilnikov energije, nakup vozil na električni pogon za cestni promet, nakup vozil na hibridni pogon za cestni promet, obnova razsvetljave, ukrepi učinkovite rabe energije v proizvodnih in poslovnih objektih, energijska prenova obstoječih stavb);
  • zmanjšanje onesnaževanja zraka (gradnja oziroma rekonstrukcija naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka, nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na plin, postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemeljski plin, bioplin, vodik);
  • gospodarjenje z odpadki (postavitev oziroma rekonstrukcija sistemov, tehnoloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in vnovično uporabo odpadkov, postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemeljski plin, bioplin, vodik);
  • varstvo voda in učinkovita raba vode (gradnja oziroma rekonstrukcija čistilnih naprav za komunalne in/ali tehnološke odpadne vode, tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijski ukrepi, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode in porabljene obratovalne energije, naprave za predpripravo in čiščenje pitne vode);
  • odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
  • začetne naložbe v okoljske tehnologije (sprememba proizvodnega procesa na način, da izpusti v okolje po izvedbi posega dosegajo vrednosti, ki so nižje od veljavnih okoljskih standardov EU (preseganje standarda), nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi večji izkoristki, in/ali zmanjševanje onesnaževanja okolja od že uveljavljenih istovrstnih tehnologij (tako imenovani demonstracijski projekti), postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih sonaravno).

Iz namenov financiranja so sicer izključeni nameni naložb v ogrevalne sisteme ali soproizvodnjo toplote in elektrike, ki kot energent uporabljajo plin.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh