Novo leto, podobne priložnosti

V letu 2024 se veliko sredstev namenja vstopu na trg mednarodnih sejmov in vavčerskih sistemov za MSP.

V ospredju je razpis Spodbujanje krožnega gospodarstva z uporabo lesa za projekte, ki združujejo ekološko ozaveščenost in poslovno priložnost. Preverili smo, katere investicije v novem letu ostajajo in za katere je še vedno priložnost. V ospredju ostajajo investicije v obnovljive vire energije (OVE), v trajnostno in krožno transformacijo poslovanja.

NOVE PRILOŽNOSTI TUDI V LETU 2024

Poleg že omenjenih razpisov se obetajo še druge priložnosti za mikro, mala in srednja podjetja, ki iščejo podporo za svoje dejavnosti. In sicer:

Edinstvena priložnost se odpira za podjetja, ki si želijo povečati svojo prisotnost na mednarodnih trgih. Razpis je namenjen podpori individualnim sejemskim nastopom podjetij, ki bodo lahko pridobila nepovratna sredstva za kritje stroškov razstavnega prostora na mednarodnih sejmih.

Na začetku leta 2024 se obeta odprtje vavčerjev za MSP, ki predstavljajo vznemirljivo priložnost za podjetja, ki iščejo podporo za različne namene. Čeprav bodo specifični cilji in nameni vsakega posameznega vavčerja natančneje določeni ob njihovi objavi, bo vavčerski sistem predstavljal ključno orodje za podporo inovacijam, razvoju ter izboljšavam za MSP. Na voljo bodo sredstva v višini 23,4 milijona EUR, kar bo zagotovilo pomembno finančno injekcijo za podjetja, ki si prizadevajo za trajnostno rast in konkurenčnost.

PRILOŽNOST ZA LESARJE

Na začetku leta 2024 bo za slovenska mala in srednje velika podjetja (MSP) odprta nova priložnost na področju lesarstva. Razpis Spodbujanje krožnega gospodarstva z uporabo lesa bo namenjen podpiranju projektov, ki združujejo ekološko ozaveščenost in poslovno priložnost. Cilj razpisa je spodbuditi izdelavo izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv, s posebnim poudarkom na proizvodnji, ki minimizira ogljični odtis in sledi načelom krožnega gospodarstva. »Tovrsten pristop želi spodbuditi podjetja, da v svojih proizvodnih procesih uporabljajo trajnostne prakse, ki ne prispevajo le k varovanju okolja, ampak tudi h krepitvi gospodarske učinkovitosti in inovativnosti,« pojasnjujejo na Tiko Pro.

Razpis bo ponujal kombinacijo nepovratnih in povratnih sredstev, s skupno okvirno višino razpoložljivih sredstev v višini 10,8 milijona EUR, od tega 5 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev in 5,8 milijona EUR kot povratna sredstva.

Upravičeni stroški vključujejo nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki so ključnega pomena za razvoj in proizvodnjo izdelkov.

Ta razpis predstavlja pomembno priložnost za podjetja v lesarski industriji, ki želijo razširiti svoje poslovanje na področju trajnostne proizvodnje in izkoristiti prednosti, ki jih ponuja krožno gospodarstvo.

VEDNO AKTUALNO: NEPOVRATNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE

V zadnjih letih se zanimanje za obnovljive vire energije (OVE) hitro povečuje. V tem okviru je nedavni razpis za nepovratna sredstva, ki so bila objavljena 27. oktobra 2023, izredno zanimiv za podjetnike, ki razmišljajo o vlaganju v nove proizvodne naprave. Ta priložnost namreč predstavlja pomembno spodbudo za podjetnike, ki želijo sodelovati v trajnostnih in energetsko učinkovitih projektih.

Razpis spodbuja investicije v proizvodne naprave za pridobivanje energije iz OVE, kar predstavlja izjemno priložnost za podjetja z željo po zmanjšanju vpliva na okolje in zmanjšanju stroškov energije.

Podjetja lahko pridobijo do 45 % sredstev za velika, 55 % za srednja, in 65 % za mikro in mala podjetja. Maksimalna vrednost dodeljene pomoči na projekt ne sme presegati 25 milijonov evrov.

Financiranje je na voljo podjetjem z vpisom v poslovni register, ki se ukvarjajo z električno energijo ali toploto. Vključuje pravne osebe, zadruge, fizične osebe s pridobitno dejavnostjo in samoupravne lokalne skupnosti. Izjema velja za proizvodne naprave, ki so priključene za namene samooskrbe.

Raznoliki projekti vključujejo fotovoltaične elektrarne, vetrne elektrarne, proizvodnjo električne energije iz vodne energije, geotermalno energijo, bioplin, deponijski plin in druge obnovljive vire energije.

Rok za oddajo vloge: od 6. novembra 2023 dalje do porabe sredstev.

JAVNI RAZPIS ZA PODPORO TRAJNOSTNI IN KROŽNI TRANSFORMACIJI POSLOVANJA ZA OBDOBJE 2022–2025

V Sloveniji je na voljo javni razpis za obdobje 2022–2025. Razpis ponuja možnost pridobitve finančne podpore in strokovnega vodstva, s čimer spodbuja trajnostno in krožno transformacijo njihovega poslovanja.

Razpis si prizadeva podpreti najmanj 200 podjetij, predvsem mikro, mala in srednje velika, v njihovem prehodu v trajnostno in krožno poslovanje. Cilj je izboljšati učinkovito rabo virov, spodbujati krožno gospodarstvo ter zmanjšati negativne vplive na okolje in družbo, s čimer bi okrepili produktivnost in konkurenčnost slovenskih podjetij.

Rok za prijave v januarju 2024 velja le za podjetja iz sklopa I, namenjenega mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) z najmanj 20 zaposlenimi.

Razpis omogoča sofinanciranje stroškov v dveh fazah – FAZA A, ki vključuje strokovno podporo zunanjega strokovnjaka v procesu trajnostne in krožne transformacije, ter FAZA B, kjer podjetje sodeluje pri pripravi in prijavi izvedbenih projektov. Finančna podpora za SKLOP I znaša od 40.000 do 90.000 EUR.

investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, stroške osebja, raziskave, materiala ter svetovalne storitve.

ŠE VEDNO AKTUALNA KLJUČNA RAZPISA SAŠA IN ZASAVJE

Podjetja v regijah SAŠA in Zasavje se lahko pripravijo na odprtje dveh ključnih razpisov iz Sklada za pravični prehod v zadnjem kvartalu leta 2023.

Prvi razpis, Produktivne naložbe, bo podprl diverzifikacijo gospodarstva v premogovnih regijah s ponujanjem nepovratnih sredstev za inovacije, njegov cilj pa je ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje produktivnosti ter dodane vrednosti. Skupna okvirna višina sredstev znaša 68,7 milijona EUR. Upravičeni stroški vključujejo nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter stroške gradnje, transporta, montaže in zagona strojev ter opreme.

Drugi razpis, Razvoj in raziskave, bo podjetjem omogočil sofinanciranje projektov s ciljem razvoja novih izdelkov, storitev ali procesov, primernih za tržišče, ter projektov, ki vključujejo razvoj, testiranje ali demonstracijo izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in tržnim potencialom. Skupna okvirna višina sredstev znaša 14,4 milijona EUR. Upravičeni stroški: vključujejo stroške osebja, stroške zunanjih izvajalcev, posredne stroške ter stroške nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Oba razpisa predstavljata ključno priložnost za inovacije, razvoj in trajnostno rast podjetij v teh regijah.

TRAJNOST IN OKOLJE – POT DO USPEHA

Ključno vlogo pri pridobivanju sredstev na razpisih za podjetja imata trajnost in okoljski vidik. V podjetju Tiko Pro izpostavljajo štiri ključna merila za uspešno prijavo:

Priporoča se sistematičen pristop k oceni okoljskih vplivov izdelka, storitve ali procesa med celotnim življenjskim ciklom. Vključitev te analize v prijavo na razpis kaže predanost trajnostnim praksam in razumevanje celotnega vpliva projekta na okolje.

Med pregledi podjetij in objektov se razkrivajo potenciali za izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ter optimizacijo virov energije.

Kot dokaz, da podjetje izvaja najboljše prakse za varstvo okolja, je priporočljiva pridobitev okoljskih certifikatov.

Aktivna uporaba obnovljivih virov energije, kot so sončna, vetrna ali geotermalna energija, kaže na predanost zmanjšanju ogljičnega odtisa in zmanjšanju uporabe fosilnih goriv.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh