Pohitite! Na nekatere bo velik naval.

Konec tega in na začetku leta 2024 se obeta kar nekaj pomembnih razpisov: za OVE, trajnostno transformacijo poslovanja, raziskave in razvoj, mednarodne sejme …

V izteku leta 2023 in v pričakovanju novega 2024 je pred nami še nekaj razpisov za podjetja, ki iščejo trajnostne, okolju prijazne načine za proizvodnjo električne energije in toplote, oziroma za tiste, ki želijo graditi ter poslovati odgovorno in usmerjeno v prihodnost. Ne manjka pa niti razpisov iz Sklada za pravični prehod, mednarodnih sejmov in vavčerjev za MSP.

V podjetju Tiko Pro, d. o. o., kjer so specializirani za svetovanje in podporo pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev ter v fazi izvedbe projekta v celotni EU, opozarjajo na več razpisov, ki so pred vrati.

RAZPIS: Nepovratna sredstva za investicije v obnovljive vire energije (OVE)

V zadnjih letih se zanimanje za obnovljive vire energije (OVE) hitro povečuje, saj podjetja iščejo trajnostne in okolju prijazne načine za proizvodnjo električne energije in toplote. »V tem okviru je nedavni razpis za nepovratna sredstva, ki so bila objavljena 27. oktobra 2023, izjemno zanimiv za podjetnike, ki razmišljajo o vlaganju v nove proizvodne naprave,« o investicijah v obnovljive vire pravi Kristina Kočet Hudrap, direktorica Tiko Pro.

Namen tega razpisa je spodbuditi investicije v nove naprave, ki proizvajajo električno energijo in toploto iz obnovljivih virov energije. To predstavlja izjemno priložnost za podjetja, ki želijo zmanjšati svoj vpliv na okolje in hkrati stroške energije.

Za velika podjetja je na voljo do 45 % sredstev, za srednja podjetja do 55 % in za mikro ter mala podjetja do 65 %. 

Berite dalje

Pomembno je, da maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezni projekt ne sme presegati 25 milijonov evrov.

Do teh sredstev so upravičena podjetja, ki so vpisana v poslovni register in imajo registrirano dejavnost v zvezi z električno energijo ali toploto.

Berite dalje

To vključuje pravne osebe, zadruge, fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost (vključno s kmetijsko dopolnilno dejavnostjo), in samoupravne lokalne skupnosti. V zvezi z dejavnostjo je izjema za prijavitelje proizvodnih naprav, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe.

Zajemajo raznolike obnovljive vire energije, kot so fotovoltaične elektrarne, vetrne elektrarne, proizvodnja električne energije iz vodne energije, geotermalna energija, bioplin in deponijski plin.

Vlogo je mogoče oddati od 6. novembra 2023 naprej in traja do porabe sredstev.

Berite dalje

»Pričakujemo, da bo naval na ta razpis zelo velik. Podjetja morajo zato s pripravljenimi projekti pohiteti in se prijaviti čim prej,« opozarja Kočet Hudrapova.

2. RAZPIS: Javni razpis za podporo trajnostni in krožni transformaciji poslovanja

Krožno gospodarstvo in trajnostna praksa postajata vodilni načeli za podjetja, ki želijo graditi odgovorno in v prihodnost usmerjeno poslovanje. Za podjetja v Sloveniji je na voljo javni razpis, ki se izvaja v letih 2022–2025 in ponuja izjemno priložnost za pridobitev finančne podpore ter strokovnega vodstva pri trajnostni in krožni transformaciji njihovega poslovanja.

Cilji in namen razpisa.

Javni razpis, imenovan »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja«, ima jasno določen cilj – podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednje velikih podjetij v njihovem prehodu v trajnostno in krožno poslovanje.

»Cilj razpisa je strokovno in finančno pomagati podjetjem v intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije, s poudarkom na doseganju strateških ciljev, kot so učinkovita raba virov, krožno gospodarstvo ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in družbo. S tem bi izboljšali produktivnost in konkurenčnost slovenskih podjetij,«

 pojasnjuje direktorica Tiko Pro.

Upravičeni prijavitelji.

Razpis se deli na dva sklopa, kar omogoča vključevanje različno velikim podjetjem:

Je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki imajo najmanj 20 zaposlenih.

Je razdeljen na dve skupini:

Berite dalje
  1. Skupina zagonskih podjetij (skupina ZP) – vključuje zagonska podjetja, ki še nimajo razvitega nobenega izdelka ali storitve in še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.
  2. Skupina mikro in malih podjetij (skupina MMP), ki imajo od 1 do 19 zaposlenih – vanjo spadajo mikro in mala podjetja, ki že imajo razvit vsaj en izdelek ali storitev ter beležijo prihodke od prodaje na trgu.
Upravičeni stroški.

Razpis omogoča sofinanciranje stroškov v dveh fazah:

Vključuje proces trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju.

Berite dalje

Podjetje prejme svetovalno in strokovno podporo zunanjega strokovnjaka.

Višina finančne podpore za SKLOP I znaša od 40.000 do 90.000 EUR.

Sledi uspešnemu zaključku FAZE A, kjer podjetje sodeluje z dodeljenim strokovnjakom.

Berite dalje

Podjetje sodeluje s strokovnjakom pri pripravi in prijavi prioritetnih izvedbenih projektov.

Višina finančne podpore za SKLOP II znaša od 10.000 do 40.000 EUR.

Ne glede na fazo upravičeni stroški vključujejo investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter stroške osebja, raziskav, materiala in svetovalnih storitev.

Roki za oddajo vlog so na voljo v decembru in vse do aprila 2024.

SKLAD ZA PRAVIČNI PREHOD – SAVINJSKO-ŠALEŠKA IN ZASAVSKA REGIJA PRED DVEMA VELIKIMA RAZPISOMA

Podjetja in podjetniki v regijah SAŠA (Savinjsko-Šaleška) in Zasavje lahko pričakujejo odprtje dveh priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev iz Sklada za pravični prehod.

»V zadnjem kvartalu leta 2023 pričakujemo odprtje dveh večjih razpisov, in sicer v smeri produktivnih naložb ter v smeri razvoja in raziskav,« pravi Kočet Hudrapova in dodaja: »Prihajajoči razpisi namreč podjetjem v teh regijah ponujajo edinstveno priložnost za inovacije, razvoj in trajnostno rast.«

Upravičenci. Ta razpis je zasnovan z namenom diverzifikacije gospodarstva v premogovnih regijah Zasavje in SAŠA. Nepovratna sredstva bodo na voljo za investicije podjetij, ki si prizadevajo za razvoj novih izdelkov, storitev ali procesov, katerega cilj je ustvarjanje novih delovnih mest ter povečanje produktivnosti in dodane vrednosti.

Upravičeni stroški. Vključujejo nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter stroške gradnje, transporta, montaže, zagona strojev in opreme.

Višina sredstev. Razpis bo odprt za vsa podjetja v omenjenih regijah, s skupno okvirno vrednostjo sredstev v višini 68,7 milijona EUR.

Objava razpisa. Predvidena je v 4. kvartalu 2023.

Upravičenci. Upravičenci so vsa podjetja v premogovnih regijah Zasavje in SAŠA. Cilj tega razpisa je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, storitev ali procesov, primernih za trg, ter projektov, ki vključujejo razvoj, testiranje ali demonstracijo izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in tržnim potencialom.

Upravičeni stroški. Vključujejo stroške osebja, zunanjih izvajalcev, posredne ter stroške nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Višina sredstev. Skupna okvirna višina sredstev za ta razpis znaša 14,4 milijona EUR.

Objava razpisa: Predvidena je v 4. kvartalu 2023.

V PRIHODNJE NOVE PRILOŽNOSTI ZA PODJETNIKE

Poleg že omenjenih razpisov, ki bodo odprti v zadnjem kvartalu leta, se obetajo še druge priložnosti za mikro, mala in srednja podjetja, ki iščejo podporo za svoje dejavnosti.

»Če mednarodni sejmi pomenijo priložnost podjetjem, ki želijo povečati svojo prisotnost na mednarodnih trgih, je vavčerski sistem namenjen inovacijam in razvoju MSP,« povzema direktorica Tika Pro.

1. MEDNARODNI SEJMI

Berite dalje

Ta razpis se osredotoča na podporo individualnim sejemskim nastopom podjetij. Podjetja bodo lahko pridobila nepovratna sredstva za kritje stroškov razstavnega prostora na mednarodnih sejmih.

2. VAVČERSKI SISTEM – SPODBUDE MALIH VREDNOSTI ZA MSP

Berite dalje

Konec tega leta ali na začetku naslednjega pričakujemo odprtje vavčerjev za MSP, ki bodo podjetjem omogočili dostop do nepovratnih sredstev za različne namene. Specifični cilji in nameni vsakega posameznega vavčerja bodo podrobneje določeni ob njihovi objavi. Upravičeni stroški se bodo nanašali na stroške zunanjih storitev oziroma izvajalcev.

Višina sredstev: Vavčerski sistem obeta okvirno višino sredstev v višini 23,4 milijona EUR, kar bo predstavljalo pomembno orodje za podporo inovacijam, razvoju in izboljšavam za MSP v prihodnjih letih.
»V prejšnjih letih so bili na voljo vavčerji za digitalni marketing, digitalne kompetence, za pridobitev certifikatov ter vavčerji za patente, znamke, digitalno strategijo in podobno,« pojasnjuje Kristina Kočet Hudrap.

PREMIŠLJENO DO USPEHA NA RAZPISU

Trajnost in okoljski vidik sta v zadnjem letu postala ključna usmeritev za podjetja. Nacionalni razpisi pogosto spodbujajo projekte, ki prispevajo k zmanjšanju vpliva na okolje, učinkoviti rabi virov in trajnostnemu razvoju. Prav zato lahko podjetja, ki se zavedajo pomembnosti trajnostnega poslovanja, na razpisih dosegajo večjo uspešnost.

Kristina Kočet Hudrap poudarja, kaj nujno potrebujejo podjetja, da pridobijo dodatne točke za uspeh na razpisih. To so:

To je sistematičen pristop k oceni okoljskih vplivov izdelka, storitve ali procesa skozi celoten življenjski cikel.

Berite dalje

Od pridobivanja surovin, proizvodnje, distribucije in uporabe do končne odstranitve ali recikliranja. Vključitev LCA-analize v prijavo na razpis pokaže predanost trajnostnim praksam in razumevanje celotnega vpliva projekta na okolje.

Ti lahko pomagajo razkriti potenciale za izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in optimizacijo virov energije.

Takšni, kot je na primer ISO 14001 (sistem upravljanja okolja), lahko služijo kot dokaz, da podjetje izvaja najboljše prakse za varstvo okolja.

Dokazilo, da podjetje že aktivno uporablja obnovljive vire energije.

Berite dalje

Energije kot so sončna, vetrna ali geotermalna energija, kaže na predanost zmanjšanju ogljičnega odtisa in uporabe fosilnih goriv.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh